Tworzymy projekt, wdrażamy kreatywne funkcje, programujemy, testujemy, uruchamiamy, analizujemy wynik, wprowadzamy poprawki i otrzymujemy dobrą, działającą stronę.

W sklepie online możesz prowadzić sprzedaż produktów i usług – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Pozycjonowanie witryny to zestaw działań mających na celu zwiększenie ruchu w witrynie dzięki wyszukiwarce Google i ukierunkowanym zapytaniom.

Daj o sobie znać klientom, którzy szukają Twoja firmę w Mapach i wyszukiwarce Google. Płacisz tylko za wyniki.

Jesteś zajęty rozwijaniem własnego biznesu? Nie masz czasu na administrowanie stroną internetową? Możemy Tobie pomóc oszczędzić czas i pieniądze.

Oferujemy profesjonalny hosting i zakup domen internetowych. Gwarantujemy najniższe ceny - współpracujemy z jednym z najlepszych dostawców domen i hostingu w Polsce.

Tworzymy wyspecjalizowane oprogramowanie pozwalające przetwarzać duże ilości danych zamieszczonych w internecie, działające w infrastrukturze chmurowej.

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin definiuje ogólne warunki świadczenia usług świadczonych

w ramach dzierżawy usług hostingowych przez IMPERIA STUDIO.

2. Definiując poszczególne elementy w niniejszym regulaminie, będziemy odnosili

się do wybranych pojęć:

a) Operator – firma IMPERIA STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896922, NIP: 5252860704, REGON: 388793362

świadcząca usługi w ramach serwisu imperia.studio,

b) Usługa – wydzierżawiona Klientowi przez Operatora określona usługa

informatyczna świadczona w ramach sieci Internet,

c) Panel Zarządzający – panel zarządzania usługami dostępny dla Klientów

d) Wirtualny portfel – dostępna przez Panel zarządzający usługa umożliwiająca

wpłaty środków na poczet zamawiania lub przedłużania Usług przez Klientów,

e) Klient – osoba, która posiada konto w Panelu zarządzającym,

f) Uptime – uśredniona w skali miesiąca dostępność usługi dla klienta, czyli czas,

w którym użytkownik ma dostęp do usługi i może do niej uzyskać dostęp za

pośrednictwem sieci lub konsoli awaryjnej dostępnej w panelu Operatora.

Kalkulacja Uptime nie uwzględnia czasu, w którym usługa jest niedostępna z

powodu wystąpienia Zdarzeń Niezależnych, a także z powodu znajdowania się

usługi w Stanie Kwarantanny,

g) Zdarzenia niezależne – sytuacje, na których wystąpienie nie ma wpływu

Operator, mogące mieć wpływ na dostępność lub wydajność świadczonych przez

Operatora Usług. Zdarzenia te obejmują w szczególności: awarie sprzętu, braki w

dostawach prądu czy łącz od dostawców, działania osób trzecich, przyczyny o

charakterze siły wyższej, a także wszelkie działania nałożone prawnie na

Operatora przez podmioty uprawnione do wpływania na dostępność Usług,

h) Działania niepożądane – działania polegające na wszelkiego rodzaju atakach

prowadzonych przez użytkownika lub przez jego Usługę na infrastrukturę

operatora lub podmiotu trzeciego, w tym także działania polegające na wysyłce

spamu oraz inne działania doprowadzające do zakłócania działania Usług dla

pozostałych Klientów, a także działania niezgodne z polskim prawem,

i) Stan kwarantanny – czas, w którym Usługa jest blokowana z powodu

prowadzenia przez Klienta Działań niepożądanych.

3. Operator udostępnia Klientom Panel Zarządzający, w ramach których Klienci

mogą dokonywać zarządzania Usługami.

4. Klient, podając dane osobowe podczas zamawiania usługi, wyraża zgodę na ich

przetwarzanie przez Operatora w celu utrzymania Usługi zgodnie z prawem i

zasadami niniejszego regulaminu. Klient zgadza się także na przesyłanie ważnych

informacji dotyczących usług na adres e-mail podany jako kontaktowy.

§2 Płatność i uruchomienie usługi

1. Uzyskanie statusu Klienta odbywa się poprzez zamówienie usługi przez

formularz dostępny na stronie internetowej Operatora.

2. Warunkiem zamówienia Usług jest założenie konta dostępowego, podanie

poprawnych danych osobowych – w tym teleadresowych – oraz opłacenie usługi

w dogodny sposób. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych

może spowodować zablokowanie Usług Klienta do czasu uzupełnienia danych.

3. Usługi o parametrach opisanych na stronie imperia.studio aktywowane są na

wskazane przez Klienta okresy płatności, których dostępność jest zależna od

czynników, do których Klient ma dostęp przy składaniu zamówienia na Usługę.

Opłacając usługę klient potwierdza, że zapoznał się z jej specyfikacją.

4. Klient ma dostęp do usługi tak długo, jak usługa jest przez niego opłacana.

Informacje dotyczące pozostałego okresu ważności usługi znajdują się w Panelu

zarządzającym. Usługę Klient może przedłużyć, o ile usługa nie została wycofana

przez Operatora z dalszej sprzedaży.

5. Zgodnie z art. 30 ustawy o prawach konsumenta – Klient ma prawo odstąpić od

umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno

nastąpić w formie pisemnej (email, zgłoszenie w panelu lub list) przed

rozpoczęciem świadczenia usługi. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi

uruchamiane są zwykle natychmiast po opłaceniu. Klient utraci prawo do

odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (zgodnie z

przepisem art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta). Dokonując opłacenia

usług, Klient wyraża zgodę na niezwłoczne ich uruchomienie.

6. Operator zobowiązuje się uruchomić usługi po odnotowaniu wpłaty przez

Klienta najszybciej jak jest to możliwe, chyba że wystąpią Zdarzenia niezależne,

które przedłużą czas uruchomienie usługi.

7. Klient mogą skorzystać z dowolnej udostępnionej przez Operatora formy

płatności:

a) Przelew bankowy – bez ograniczeń,

8. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Wirtualnego portfela i może za jego

pośrednictwem gromadzić środki, z których następnie będzie opłacał Usługi.

9. Klienci mają możliwość ustawienia automatycznego odnawiania usług, co

polega na automatycznym przedłużaniu Usług w oparciu o środki, które

uprzednio Klient posiada w ramach Wirtualnego portfela.

10. Klienci mogą zdefiniować na koncie jednego lub wielu płatników usług. Dla

każdego zamówienia lub odnowienia usługi można wskazać płatnika, który

będzie widniał na dokumentach jako nabywca. Po wystawieniu faktury nie ma

możliwości zmiany płatnika.

11. Czas ważności usługi jest liczony od momentu, od którego usługa staje się

dostępna dla Klienta. Usługa jest aktywowana na czas, na jaki Klient złożył

zamówienie.

12. W przypadku odnowienia usługi zawieszonej okres abonamentowy po

przedłużeniu usługi liczony jest od daty zawieszenia usługi, a nie od daty

opłacenia zawieszonej usługi.

13. Środki znajdujące się w Wirtualnym portfelu można użyć wyłącznie do

opłacania nowych i dotychczasowych usług, nie występuje możliwość wypłaty

środków z Wirtualnego portfela.

14. Klienci mają dostęp do różnych promocji i programów rabatowych, które są

opisane na Witrynie operatora. Programy te mogą się zmieniać na przestrzeni

czasu, zaś klienci mają do nich dostęp w momencie spełnienia warunków danej

promocji. Promocje mogą wymagać wprowadzenia kodu rabatowego podczas

składania zamówienia na usługę. Brak wprowadzenia kodu, wprowadzenie

błędnego kodu lub wprowadzenie kilku kodów naraz wyklucza możliwość

skorzystania z danej promocji i nie jest podstawą do reklamacji.

§3 Obowiązki i prawa Klienta

1. Klient zobowiązany jest do podania i aktualizacji danych osobowych

przesłanych do Operatora. Dane powinny być prawidłowe i zgodne ze stanem

aktualnym.

2. Klient ma prawo do kontaktu z Operatorem za pośrednictwem adresu e-mail

info@imperia.studio. Za pośrednictwem adresu info@imperia.studio klient

przesyła także ewentualne zapytania lub wnioski oraz zarządza zakupionymi

Usługami i zamawia kolejne.

3. Klient zobowiązany jest do utrzymania usługi w sposób nie łamiący przepisów

polskiego prawa, nie działający na niekorzyść operatora i nie uruchamiający

Działań niepożądanych.

4. Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że posiada wiedzę i umiejętności do

administracji zamówioną usługą, a także że będzie w stanie podjąć interwencję w

przypadku wystąpienia Działań niepożądanych. Brak umiejętności obsługi

zamówionej usługi nie może być podstawą do roszczeń względem Operatora.

5. Klient ma możliwość dokonania rozbudowy usługi w zakresie dozwolonym dla

danej usługi. Opłata za rozbudowę rozliczana jest proporcjonalnie do końca

obecnego okresu rozliczeniowego dla danej Usługi. Zmniejszenie parametrów jest

możliwe, ale nie przysługuje za taką operację zwrot jakichkolwiek środków za

opłacone już zwiększone parametry. W przypadku serwerów VPS nie jest

możliwe zmniejszenie rozmiaru dysków.

6. Klient zobowiązany jest do wykonywania samodzielnie kopii zapasowych

posiadanych usług na wypadek wystąpienia Zdarzeń niezależnych.

§4 Obowiązki i prawa Operatora

1. Operator posiada zaplecze techniczne do świadczenia sprzedawanych usług i

świadczy je dla Klientów profesjonalnych, tzn. takich którzy posiadają wiedzę i

doświadczenie do utrzymania zakupionej przez siebie usługi.

2. Operator nie odpowiada za skutki działań Klienta, które doprowadzą do

niedostępności Usługi Klienta. Operator nie odpowiada również za problemy z

działaniem oprogramowania na serwerze zastosowanym na usługach VPS i

serwerach dedykowanych, jeśli dla serwera nie jest prowadzona odrębnie

zawarta usługa administracji serwerem opisana w dalszej części niniejszego

regulaminu.

3. Operator zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury i danych znajdujących się na

serwerach.

4. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług dla Klientów w sposób

nieprzerwany, z zachowaniem funkcjonalności, które zapewnia Usługa, w tym

również z zachowaniem parametrów maksymalnych usługi, na tyle na ile jest to

technicznie możliwe w danych warunkach.

5. Operator zwolniony jest z konieczności nieprzerwanego świadczenia usług w

przypadku wystąpienia Zdarzeń Niezależnych, a także w przypadku, gdy Klient w

ramach swojej Usługi prowadzi Działania niepożądane.

6. Operator zobowiązany jest do zachowania Uptime na poziomie 99% z

pominięciem sytuacji wynikających ze Zdarzeń Niezależnych lub ze znalezienia

się usługi w Stanie Kwarantanny.

7. Operator udostępnia Klientom możliwość kontaktowania się w sprawach

związanych z Usługami za pośrednictwem adresu e-mail i infolinii.

8. Operator stosuje odpowiednie rekompensaty w przypadku spadku Uptime

poniżej gwarantowanego poziomu. Rekompensaty te wynoszą minimum

dwukrotność czasu, w którym usługa była niedostępna i są klientowi

rekompensowane w formie wydłużenia czasu ważności usługi. Rekompensata

udzielana jest wyłącznie Klientowi, na którego koncie znajduje się Usługa, dla

której wystąpił spadek Uptime.

9. Operator prowadzi zarządzanie obciążeniem, które w skrajnym przypadku

mogą powodować krótkotrwałą przerwę w funkcjonowaniu usług Klienta.

Czynność ma ta jednak na celu utrzymanie jak najwyższej dostępnej wydajności

dla wszystkich klientów.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ataki prowadzone na usługi

Klienta, które mogą doprowadzić do niedostępności tych usług.

11. Operator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez

Klientów, nawet, jeżeli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia

takich szkód.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez

Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w

żadnym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu

jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z

Usługi.

13. Operator może wypowiedzieć Usługę natychmiast w przypadku:

a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do

świadczenia Usług, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,

b) niezawinionej przez Operatora zmiany warunków świadczenia Usług, które

uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,

c) działania Klienta na szkodę Operatora, szczególnie przez prowadzenie Działań

niepożądanych.

14. Operator nie odpowiada za sytuacje, w których Klient utracił dane lub usługi z

przyczyn nieuprawnionego posłużenia się jego danymi autoryzacyjnymi lub

przez formę działania aplikacji i skryptów które umieścił na swoim serwerze lub

koncie hostingowym.

§5 Działania niepożądane (Abuse)

1. Operator przyjmuje od podmiotów zewnętrznych informacje o Działaniach

niepożądanych i na ich podstawie podejmuje odpowiednią reakcję. Działania

niepożądane przy których Operator interweniuje dotyczą w szczególności:

a) ataków na infrastrukturę zewnętrzną,

b) wysyłki spamu,

c) wykorzystania usługi w sposób niezgodny z przepisami polskiego prawa,

d) przechowywania lub udostępniania treści do których zewnętrzne uprawnione

podmioty wniosą uzasadnione roszczenie.

2. Działania niepożądane to również działania, które wpływają negatywnie na

infrastrukturę Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania

identycznej procedury w przypadku, gdy Klient:

a) Będzie prowadził na swojej Usłudze skanowanie sieci Operatora, ataków na

usługi wewnątrz sieci Operatora a także na Usługi innych Klientów Operatora.

b) Będzie w ramach swojego serwera VPS lub hostingu zużywał powyżej 95%

zasobów procesora lub pamięci RAM w trybie ciągłym przez 24 godziny.

c) Będzie prowadził inne działania niekorzystnie wpływające na infrastrukturę

Operatora.

3. W przypadku wystąpienia Działań niepożądanych na Usłudze Klienta, Operator

ma prawo do przeniesienia usługi w Stan Kwarantanny bez konieczności

wcześniejszego powiadamiania Klienta o tym fakcie. Operator zobowiązuje się

jednak do blokady bez powiadamiania wyłącznie w przypadkach tego

wymagających. W pozostałych przypadkach Klient zostanie uprzedzony o

blokadzie z odpowiednim wyprzedzeniem, mając tym samym możliwość

rozwiązania problemu przed nałożeniem blokady.

4. Odblokowanie usługi znajdującej się w Stanie Kwarantanny odbywa się

poprzez kontakt z Operatorem.

5. W przypadku, gdy przyczyną interwencji jest osiąganie wysokiego zużycia

zasobów (powyżej 95% zasobów procesora lub pamięci RAM w trybie ciągłym

przez 24 godziny), Klient może także dokonać rozbudowy usługi – jeśli

technicznie jest to możliwe.

6. Jeśli Działania niepożądane nie zostaną przerwane, a ich skutki nie zostaną

przez Klienta usunięte, usługa zostaje zablokowana do czasu wyjaśnienia. W

przypadku powtarzających się Działań niepożądanych, usługa może zostać

permanentnie zablokowana bez prawa do zwrotu środków.

§6 Usługi i rozwiązania dodatkowe

1. W ramach sprzedawanych Usług, gwarancją jest objęta wyłącznie podstawowa

funkcjonalność usługi. Rozumiemy przez to dostępność serwera w sieci w

przypadku serwerów VPS czy serwerów dedykowanych oraz dostępność witryn

w przypadku Hostingu. Gwarancją nie są objęte dodatkowe usługi powiązane,

które dają Klientom dodatkowe możliwości dla Usług.

2. Przez usługi dodatkowe rozumiemy m.in. system backupów, a także możliwość

instalacji własnego systemu operacyjnego, czy też konsola VNC w przypadku

serwerów VPS, jeśli dany serwer VPS udostępnia taką funkcjonalność.

3. Gwarancje nie obejmują także usług dodatkowych od operatorów

zewnętrznych, które są udostępniane w ramach usługi (Let’s Encrypt, Cloudflare

itd).

4. Operator dopełni wszelkich starań, by usługi dodatkowe działały prawidłowo,

natomiast ich niedziałanie nie jest podstawą do uznania, że usługa nie jest

realizowana w sposób właściwy. Dla tych usług nie występuje także droga

reklamacyjna.

5. Operator ma prawo do dezaktywacji lub zmiany formy funkcjonowania

poszczególnych Usług dodatkowych, bez uprzedzania Klientów o tych

czynnościach.

§7 Usługa administracji
2. Operator dopełni wszelkich starań, aby usługi administracji były wykonywane

1. W ramach indywidualnej dodatkowej umowy, Operator ma prawo zawrzeć z

Klientem tzw. usługę administracji, która polega na świadczeniu określonych

usług administracyjnych na Usłudze Klienta.

z jak najwyższą starannością.

3. Usługa administracji odbywa się w zakresie określonym z Klientem na

podstawie odrębnych ustaleń, które definiują zakres działań i odpowiedzialności

po stronie Operatora.

4. Usługa administracji nie obejmuje rozwiązywania problemów z aplikacjami

udostępnionymi przez Klienta, Operator ponadto nie odpowiada za zakłócenia w

działaniu usług wynikłe z niewystarczająco dobrze zabezpieczonych aplikacji

klienta, a także z samego bezpośredniego działania Klienta.

§8 Panele usługowe

1. Operator udostępnia także możliwość zakupienia paneli usługowych do

serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS, które są objęte odrębnymi

regulaminami i umowami udostępnianymi przez producentów tych paneli.

Operator nie odpowiada za zmiany tych regulaminów, a także za prawidłowe

działanie paneli, jeśli nie jest zależne bezpośrednio od Operatora.

2. Ceny poszczególnych paneli Operator ustala na podstawie cen uzyskanych od

producenta i ceny te mogą w każdym momencie ulec zmianie z ich niezwłocznym

wyjściem w życie.

3. Rezygnacja z panelu w opłaconym okresie nie powoduje zwrotu jakichkolwiek

wniesionych opłat z tytułu uruchomienia panelu czy też opłat abonamentowych

za jego utrzymanie.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Każdorazowa zmiana

Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu na

Witrynie Operatora i ma zastosowanie do wszystkich usług zamówionych lub

odnowionych po dacie wprowadzenia nowego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez

Operatora. Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem

panelu klienta lub mailowo na adres info@imperia.studio. Alternatywnie

reklamacje można przesłać także na adres fizyczny Operatora. Reklamacje

powinny wskazywać przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, a także dane

identyfikacyjne klienta. Operator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30

dni od ich otrzymania.

4. Klient po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej po stronie operatora ma

możliwość skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu, którą

udostępnia Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, do stałego polubownego

Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji

Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie,

gdy obie strony sporu tj. Operator i Klient wyrażą na to zgodę.

5. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego

Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Tworzymy projekt, wdrażamy kreatywne funkcje, programujemy, testujemy, uruchamiamy, analizujemy wynik, wprowadzamy poprawki i otrzymujemy dobrą, działającą stronę.

W sklepie online możesz prowadzić sprzedaż produktów i usług – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Pozycjonowanie witryny to zestaw działań mających na celu zwiększenie ruchu w witrynie dzięki wyszukiwarce Google i ukierunkowanym zapytaniom.

Daj o sobie znać klientom, którzy szukają Twoja firmę w Mapach i wyszukiwarce Google. Płacisz tylko za wyniki.

Jesteś zajęty rozwijaniem własnego biznesu? Nie masz czasu na administrowanie stroną internetową? Możemy Tobie pomóc oszczędzić czas i pieniądze.

Oferujemy profesjonalny hosting i zakup domen internetowych. Gwarantujemy najniższe ceny - współpracujemy z jednym z najlepszych dostawców domen i hostingu w Polsce.

Tworzymy wyspecjalizowane oprogramowanie pozwalające przetwarzać duże ilości danych zamieszczonych w internecie, działające w infrastrukturze chmurowej.

Szybka wycena
images

Wypełnienie formularza zajmuje tylko 45 sekund. Podaj w formularzu jak najwięcej informacji, a my przyślemy Ci wycenę.

Zamówienie
Dane dostępowe do hostingu zostaną wysłane na podany adres email
🍪 Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności
😉
Dziękujemy za wysłanie formularza!

niebawem podeślemy ci wycenę, a na razie możesz poczytać więcej o pozycjonowaniu.

Możesz też zostawić swój adres Email, podeślemy Tobie ciekawą informacje – 28 sposobów jak zwiększyć sprzedaż online.

Omów projekt
Fajne projekty zaczynają się od tego formularza.